คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 (6) ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 268/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

(1) นางสาวกมลนาถ องค์วรรณดี ประธานอนุกรรมการ
(2) นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
(3) นายบดินทร์ อภิมาน ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
(4) นางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
(5) นายพลพัฒน์ อัศวะประภา ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
(6) นายพิชัย จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
(7) นายภาณุ อิงคะวัต ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
(8) นางสาวมลลิกา เรืองกฤตยา ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
(9) นางสาวมิลิน ยุวจรัสกุล ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
(10) นายอนุชา ทีรคานนท์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
(11) นายอนุพงศ์ คุตติกุล ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
(12) นายอโนทัย ชลชาติภิญโญ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
(13) นางสาวธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์ อนุกรรมการ
(14) นางสาวธันย์ชนก ธัญญศิริ อนุกรรมการ
(15) นายธีระ ฉันทสวัสดิ์ อนุกรรมการ
(16) นางสาวพรทิพย์ อรรถการวงศ์ อนุกรรมการ
(17) นางสาวพรรณระพี โกสิยพงษ์ อนุกรรมการ
(18) นางภัสสร์วี ตาปสนันทน์ โคะดากะ อนุกรรมการ
(19) นายศรันรัตน์ พรรจิรเจริญ อนุกรรมการ
(20) นางสาวสิริอร เฑียรฆประสิทธิ์ อนุกรรมการ
(21) นางสาวสุธินี ตันอังสนากุล อนุกรรมการ
(22) นายเอก ทองประเสริฐ อนุกรรมการ
(23) นางสาวขจี ว่องพานิช อนุกรรมการและเลขานุการ
(24) นายพันเลิศ โล่ห์สถาพรพิพิธ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

  • (1) รวบรวมข้อมูลและจัดทำนโยบายและแผน พร้อมทั้งแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อประกอบการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ
  • (2) เสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายและแผน ต่อคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • (3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนในความรับผิดชอบแล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ
  • (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติมอบหมาย

ประกาศ/คำสั่ง